Pirmas šienas
Lietuva
Pelėda
Ten gerai
Joninių naktis
Kermošėlis Trūli Trūli
Du broliai
Šiaudinės kepurės
Karvelėli paukštužėli
Bimbala
Du balandžiai
Untans reikalaun alaus!
Festivalie
Rytmete armonikėlė
Geltonas vakaras
Vieną kartą
Švento Jono naktį
Žemaitija švinta
Namų židinys
Kelias į namus
Ant kalno akmuo

 

Šiaudinės kepurės Mp3

 
IÐ LAIVØ KVEPIA VAKARAS ROMU
DANGUJE ÐOKA TVISTÀ ÞVAIGÞDË.
PO NAKTIES AÐ JAU IÐTIKTAS KOMOS,
KAIP NUVYTUSI LAUKO GËLË
 
TAVO SAPNÀ PALIKSIU PRIEÐ RYTÀ,
KAI PUODELYJE SKÆSTA KAVA.
JEIGU LIKO DAR KAS NESAKYTA,
TEGUL NIEKS NEIÐGIRS NIEKADA
 
Priedainis:
JAU SUPLYÐO ÐIAUDINËS KEPURËS,
PINTOS VYÞOS SUDILO SENIAI.
PADAINUOSIM ANT ÐIENO SUGULÆ
SU TAVIM BÛTINAI BÛTINAI
 
IÐ NAMØ VARO TYLÀ KAÐTONAI,
IR SUDEGINA RYTAS SPALVAS.
AÐ NEI GERAS, NEI PERDËTAI BLOGAS,
O IR TU NEBETA, NEBETA
 
ANT UÞUOLAIDØ SUPASI VORAS
UÞLIÛLIUODAMAS TAVO AKIS.
ÐITAS VAKARAS KERINÈIAI JUODAS,
KAIP IR MEILËJ PAKLYDUS ÐIRDIS